ૐ 
Music / Волшебные звуки
PSY D/A - Волшебные звуки [Part 010]  PR 49,1 ▲   
Like
Download: MP3, 128 Kbit
Listens: 456
Downloads: 1 912
Bookmarks: 2
Styles: Psy Trance
Duration: 123:42
Size: 113.2Mb
Source: only CD
Recording: 20 August 2011
Publication: 20 August 2011 15:18
Tracklist
Please, register (it is quick!) or login, to see the tracklist.
More

Очередная волшебная компиляция :)

Comments

Pinned comment
PSY D/A  15 September 2011 19:52
Этот микс звучал тут: forum.psyshine.org.ua/viewtopi …
ровненько!
есть такое какбэ...:)
Этот микс звучал тут: forum.psyshine.org.ua/viewtopi …
некоторые трэки особо напоминают о всяком прошлом:)
"Приятное" эхо... :Р
Please, sign up (it's quick!) or sign in, to post comments and do more fun stuff.
Listen more
534 57:44 2 1 972 PR 51,4 ▲
320
Psy Trance, Goa Trance
1 383 58:01 19 314 PR 50,5 ▲
320
Psy Trance, Progressive Trance
1 585 58:15 90 348 PR 77,4 ▲
320
Psy Trance, Progressive Trance