ૐ 
Music / Радио-шоу и лайвы
Exaltation #82 by Alienatix (PSY D/A guest mix)  PR 42,2 ▲   
Like
Download: MP3, 128 Kbit
Listens: 201
Downloads: 1 685
Bookmarks: 1
Styles: Psy Trance
Duration: 60:01
Size: 54.9Mb
Recording: 20 August 2010
Publication: 24 September 2011 12:52

Was recorded in Kiss FM.
Tracklist
Please, register (it is quick!) or login, to see the tracklist.
More

В "Екзальтації #82" 12 вересня 2011 р. - psytrance mix від dj Psy D/A

12 вересня, понеділок
з 02 до 03 години - на радіо KissFM 
з 21 до 22 години - на NetRadio.by Trance 
з 22 до 23 години - на Psychic Radio Station 
з 23 до 24 години - на радіо Естетика 

13 вересня, вівторок
з 10 до 11 години - на NetRadio.by Trance 
з 23 до 24 години - на ALTRadio

Подробнее: http://forum.psyshine.org.ua/viewtopic.php?t=9334

Comments

Please, sign up (it's quick!) or sign in, to post comments and do more fun stuff.
Listen more
534 57:44 2 1 972 PR 51,4 ▲
320
Psy Trance, Goa Trance
1 383 58:01 19 314 PR 50,5 ▲
320
Psy Trance, Progressive Trance
1 585 58:15 90 348 PR 77,4 ▲
320
Psy Trance, Progressive Trance