Sour kem 
Tracks
24 3:28   10 PR 0,3 ▲
Electro, Electro
26 4:23   6 PR 0,2 ▲
Electro, Electro
31 3:34   12 PR 0,3 ▲
320
Electro, Electro
25 2:39   8 PR 0,2 ▲
Electro, Electro
24 3:00   25 PR 0,6 ▲
320
Electro, Electro
17 1:55   14 PR 0,4 ▲
Electro, Electro
8 2:15   18 PR 0,5 ▲
320
Electro, Electro
12 8:14   16 PR 0,4 ▲
Electro, Electro
6 10:32   10 PR 0,3 ▲
Electro, Electro
20 3:50   27 PR 0,7 ▲
320
Electro, Electro