Remixes
vakratunda mahakaya surya koti samaprabha nirvighnam kurume deva sarvakaryeshu sarvada