Oleg Suhov @ Paratov Club (Arkhangelsk 2017.07.29)