Contacts
BunnBunn4
Main style: Tribal House
Favorite styles: Wonky
DJ, VJ, producer, MC, radioshow, promoter, Photographer, Singer, Poet, Clubber, Listener, group / joint project
PR
0
BunnBunn4
Infak adalah isti­­lah dalam Agama islam yang berisi pemberian alias amal seseorang kepada orang-orang lain berdasar pada su­­ka hati suci, seperti contohnya mengeluarkan har­ta dengan panduan mencari ridho dari Allah SWT. Namun sedekah otonom artinya teperinci, ti­dak sama sekali mengeluarkan harta. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kecantikan adalah sedekah” (HR Muslim).Anjuran untuk bersedekah bagi kaum Muslimin juga terdapat di Alquran, yaitu: ‘’Tidak ada kebaikan di kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, selain bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri bantuan, atau melakukan ma’ruf atau menga­da­kan perdamaian di antara oknum. Dan ba­rang­siapa yang mengerjakan demikian olehkarena itu men­cari keridhaan Allah, jadi kelak Abdi akan meluluskan kepadanya ganjaran yang gede. ’’sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Perdana se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan pada siang perian secara ter­sem­bunyi dan terbuka, maka mere­ka mendapat ganjaran di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ”Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, benih ba­la gagal tidak sempat bisa merintis sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ke-3, “Sedekah da­pat menghapus nama buruk sebagaimana air me­ma­damkan kebakaran (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di hari kiamat. Rasulullah SAW berkata, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia memeram amal­nya itu sampai-sampai tangan kirinya gak menge­tahui apa-apa yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. keajaiban sedekah ). ”Namun beramal pun juga ada tata cara­nya agar sedekah yang diberikan benar-benar da­pat sebagai amal yang baik. Beramal ha­rus dari hasil yang halal, semata perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada kategori yang menitikberatkan mesti berisi daripada impak yang halal. Karena, pemberian yang halal akan meng­gu­gurkan dosa serta mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kemanjuran kecuali hukuman kerana meluluskan se­­sua­tu yang haram menurut orang unik.Sedekah dengan niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sedekah dengan seikhlas hati, tidak mengung­kit, mengomel, membidas dan menyakiti hati manusia yang mendapatkan sedekah olehkarena itu per­bua­tan berikut haram & akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 264 ber­mak­sud, Allah telah membandingkan manusia yang menolong dalam kebiasaan sedekahnya se­per­­ti “Batu reka yang ada tanah diatasnya, kemu­dian batu itu ditimpa hujan meruah. Setelah tahi angin re­da, batu itu sungguh licin serta tiada sedang tanah di atas­nya. Demikian juga dengan orang yang kafir dan riak. Itu gagal memperoleh satu tanda mata pa­ha­la dari apa yang sudah diusahakan. Serta ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada kaum kafir. ”Terakhir, infak untuk menyucikan diri dan har­ta. Surah Al-Taubah butir 103 meyakinkan ba­ha­wa, “Ambil sedekah daripada harta mereka un­tuk membersihkan dan menerangkan mereka, & doakanlah mereka. Sesungguhnya ciri kau ini menjadi kenyamanan hati mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ini mewakili dua perkara terpenting iaitu barang yang kudu disedekahkan & sebab dalam bersede­kah. Sumbangan bertujuan membersihkan jiwa dan har­ta yang dimiliki. ”Sedekah tidak sekadar melepaskan, amalan itu mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu kalian ke­ta­­hui. Manfaat sedekah meski hanya dirasakan oleh penerima atau kelompok yang kita beri sumbangan, na­mun manfaat sedekah tersebut juga mampu kita ra­sa­kannya. Amalan infak sangat digalakkan da­lam Agama islam, karena kita mampu menurunkan ke­se­nangan dan kebahagiaan lawan pihak yang me­mer­lukan. Meski lagi terhadap golongan yang betul-betul menitikberatkan bantuan.
Feedback
Please, sign up (it's quick!) or sign in, to post feedbacks and do more fun stuff.